• es
 • gal
xedega@xedega.com
+34 986 430 404

Axudas á creación de Empresas outorgadas polo Concello de Vigo

FINALIDADE: Estas axudas créanse para colaborar de forma activa na xeración de emprego no concello apoiando a posta en marcha de proxectos, de pequenas e medianas empresas, independentemente da súa forma xurídica, que teñan iniciado a súa actividade empresarial entre o 1 de Abril de 2014 e o 31 de Marzo de 2015.

OBXECTO: Subvencionaranse parte dos gastos da súa posta en marcha e do funcionamento da empresa durante os 3 primeiros meses de actividade e os tres primeiros meses anteriores.

REQUISITOS: Esíxense unha serie de requistos de obrigado cumprimento para poder acceder ás mesmas:

 • Enderezo fiscal e social en Vigo
 • Empresas de nova creación
 • Que polo menos, un dos promotores estea en situación de desemplrego na data inicio da actividade.
 • Estar ao corrente en deudas coa Administración e co Concello de Vigo
 • Que os promotores non desenvolvesen igual ou similar actividade nos seis meses anteriores
 • Que ningún dos promotores recibira a subvención do Programa de Axudas Municipais á creación de empresas do Concello de Vigo nos 4 anos anteriores ao inicio da nova actividade
 • E cumprir cos requisitos xerais da Lei de Subvencións de Galicia (non estar en situación de concurso, non ter sido condenadas por sentenza firme a non poder ser beneficiarias de subvencións, ETC)

LÍMITES: O importe máximo destas axudas será de 3.000.-€ por empresa e non poderá superar o 50% dos gastos efectuados durante o periodo indicado nin tampouco exceder a cuantía total da inversión inicial realizada polos promotores.

INCOMPATIBILIDADES: Non será compatible esta axuda coas axudas EMEGA ou coas Axudas a Autónomos sempre e cando se soliciten para os mesmos conceptos, non obstante poderán compaxinarse entre si, se se solicitan para partidas distintas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

 • 10 puntos: Empresas que obtiveron certificado ILE o PEIM emitido polo Concello de Vigo
 • 2 puntos: Pola situación social das persoas promotoras que crean o seu posto de traballo (dependendo do colectivo: mulleres, menores de 30, maiores de 45, etc.)
 • 2 puntos: por cada emprego creado por conta propia ou allea a tempo completo de duración mínima de tres meses.
 • 2 puntos: por cada persoa promotora autoempregada ou contratada por conta allea, empadroada en Vigo
 • 2 puntos: polo emprego da lingua galega na realización de actividades propias da empresa

GASTOS SUBVENCIONABLES:

 • Gastos de constitución e apertura (50%)
 • Existencias iniciais de mercancías (50%)
 • Gastos de aluguer (50%)
 • Primas de seguros (50%)
 • Suministros e gastos correntes (50%)
 • Dereitos de propiedade industrial (50%)
 • Imposto de vehículos de tracción mecánica (50%) (vehículos afectos á actividade)

PRAZO: O prazo de presentación finaliza o próximo 15 de Xullo 2015.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies