• es
 • gal
xedega@xedega.com
+34 986 430 404

Política de Privacidade

Desde XEDEGA S COOP GALEGA entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, por iso, a continuación, presentámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento esteas debidamente informado acerca de como recompilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites.

Os teus datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente e, en concreto, de acordo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade achegarache a información que necesitas para coñecer que destino darémoslles aos datos que nos proporciones.

 

1. QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

Se ti, ou unha persoa autorizada, facilitáchesnos os teus datos, XEDEGA S COOP GALEGA, con CIF: ESF36767648 somos o responsable do tratamento dos mesmos. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais, ou Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( GDPR) relativo  á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, nese caso sempre informaremos de quen é o/a responsable do tratamento dos mesmos, así como dos seus  datos de identificación.

XEDEGA S COOP GALEGA comprometémonos ao cumprimento da obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptamos as medidas necesarias para evitar á súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo con establecido no Regulamento.

 

2. ONDE INFORMAMOS?

XEDEGA S COOP GALEGA, a través da páxina web WWW.XEDEGA.COM no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso Legal”.

 

3. QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente
 • Os datos derivados das comunicacións que manteñas connosco.
 • A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos Online, (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de Cookies na web).
 • Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexitimamente podamos acceder.
 • Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas connosco, incluída a túa imaxe, informándoche sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas proporciónennos sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou obtendo o teu consentimento para iso.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo o consentimento do terceiro en cuestión.

 

4. CÓMO TRATAMOS OS DATOS?

En XEDEGA S COOP GALEGA tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámosche de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo con iso que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

 

5. CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

 

6. COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámosche que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non es o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámosche que no caso de que non desexes recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquesnolo por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os teus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A túa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola túa banda, entenderemos que aceptas e autorizas que a nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

 

7. CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que XEDEGA S COOP GALEGA recompilamos por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de XEDEGA S COOP GALEGA.

 

8. OS TEUS DATOS SERÁN COMUNICADOS A TERCEIROS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexa por unha obrigación legal. Se por requirimento da Administración Pública ou as Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, solicítansenos os teus datos, estes serán transmitidos.
De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fose dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que nos prestes o teu consentimento se procede.
Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión XEDEGA S COOP GALEGA pode ser necesario o ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo nosas indicacións.
Este tratamento por conta de terceiros está regulada nun contrato que consta por escrito ou algunha outra forma que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme ás nosas instrucións, e non os aplicará ou usará con fin distinto ao que figure no devandito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

 

9. CALES SON OS TEUS DEREITOS?

A normativa de protección de datos confírelle os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
 • Dereito de portabilidad: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Así mesmo, queremos informarche de que podes retirar o consentimento prestado sen que iso afecte á licitud do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude á mesma dirección indicada no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude, copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa identidade.

Se desexas máis información respecto ao tratamento dos teus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que consideres que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, podes dirixirche por escrito a XEDEGA S COOP GALEGA en Rúa García Barbón, nº 32 – 2º oficina 2, , 36201 – Vigo (Pontevedra) ou mediante correo electrónico a  xedega@xedega.com.

Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.
Lembrarche, ademais, que tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ( AEPD), se consideras infrinxidos os teus dereitos, na seguinte dirección: Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

 

10. CAL É A FINALIDADE E BASE DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS?

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún, ou todos, dos Responsables de Tratamento enumerados  con anterioridade.

ACTIVIDADE DE TRATAMENTO FINALIDADE DO TRATAMENTO BASE DE LEXITIMACIÓN
Xestión laboral Propia e externa Xestión do persoal propio e das empresas que contratan estes servizos para formalización dun contratro laboral, control de expedientes, xestión de nóminas, control horario, formación, plan de pensións e PRL. Relación contractual
Xestión fiscal e contable Propia e Externa Tratamento necesario para o cumprimento das obrigacións fiscais e contables tanto propias como das empresas que solicitan a prestación destes servizos Relación contractual

Obligación legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Xestión de contactos Tratamento dos datos para poder manter comunicacións cos interesados/as Relación contractual

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/a

Prevención de riscos laborais Cumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde Relación contractual

Obligación legal para o/a responsable

Xestión de candidatos/as a un posto de traballo Selección de persoal e provisión de postos de traballo mediante xestión de curriculum, entrevistas persoais e probas de valoración Intereses vitais do interesado/a ou doutras persoas

Consentimento expreso do interesado/a

Comunicación informativa e notificacións Difusión de actividades e notificacións de información relevante relacionada coa actividade da entidade Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/a

Xestión de clientes Tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación comercial/contractual cos clientes, a facturación, o servizo post-venta, o envío de promocións e publicidade e a fidelización. Relación contractual

Relación comercial

Xestión de trámites e subvencións Xestión, obtención e xustificación de subvencións e outros trámites ante diferentes organismos públicos e privados Relación contractual

Consentimento expreso do interesado/a