• es
 • gal
xedega@xedega.com
+34 986 430 404

Vexamos a reforma fiscal aprobada polo Senado

O Pleno do Senado deu luz verde á reforma fiscal ao aprobar definitivamente os tres proxectos de lei do IRPF, IVE e Sociedades, quedando tan só o trámite do Congreso para refrendar o texto definitivo que entrará en vigor o vindeiro 1 de xaneiro de 2015 e no que contamos que non haberá modificacións considerables.

Entre as modificacións máis salientables comentamos as  seguintes:

 • O buque insignia da reforma fiscal é a rebaixa de tipos e tramos no imposto sobre a renda das persoas físicas. O gravamen máximo baixará do 52% ao 47% o vindeiro ano e o mínimo pasará do 24,75% ao 20%. Tamén se elevan os mínimos persoais e as exencións por fillos. Na práctica, todos os asalariados verán como o seu soldo neto aumenta a partires de xaneiro respecto a este ano. A modo de exemplo un contribuínte que gaña 32.000 euros pagará 264 euros menos o próximo ano.
 • Os tipos impositivos que gravan os intereses dos depósitos ou as plusvalías pola venta de accións ou vivenda rebáixanse. Actualmente, os primeiros 6.000 euros tributan ao 21%, entre 6.000 euros e 24.000 euros aplican un 25% e, por riba dese nivel, grávase ao 27%. A partires do próximo ano, os primeiros 6.000 euros irán ao 19%, entre 6.000 e 50.000 euros tributarán ao 22% e, todo o que quede por riba, sufrirá unha porcentaxe do 24%. Os tipos en 2016 voltarán reducirse ata o 19%, 21% e 23%, respectivamente.
 • A partir de xaneiro entrará en vigor ou plan “Aforra 5”, un novo instrumento con ventaxas fiscais para vos contribuíntes. Tratar de plans de aforro a longo prazo, que poden adoptar a forma dun depósito ou seguro, e cuxos rendementos estarán exentos non caso de manter a investimento un mínimo de cinco anos.Fíxase un límite de 5.000 euros e garántese ou 85% dá investimento realizado.
 • Respecto aos plans de pensións, a maior novidade é que a redución fiscal vixente para as aportacións ata 10.000 ou 12.500 euros para contribuíntes maiores de 50 anos redúcese a 8.000 euros. Outro cambio relevante é que os contribuyentes cun fondo de pensións poderán rescatalo transcorridos 10 anos desde a apertura e aínda que non alcancen a idade de xubilación.
 • Mantemento dos coeficientes de abatimiento derivados da venda de vivendas ou outros activos por un prezo de transmisión de ata 400.000 euros. Estes coeficientes supoñen unha rebaixa considerable da tributación polas plusvalías xeradas nas vendas de vivendas adquiridas con anterioridad ao 31 de decembro de 1994 e ata o 20 de xaneiro de 2006. Este prazo mantense e tamén os coeficientes de abatimiento (o 11,11% no caso da transmisión de vivendas, o 25% no caso de accións e o 14,28% para as restantes gañancias patrimoniais), pero en cambio establécese que este límite novo de 400.000 euros aplíquese non á venda de cada ben de forma individual, senón ao conxunto dos mesmos, con independencia de que a venda de cada un deles prodúzase en distintos momentos.
 • Mellórase nun punto rebáixaa inicialmente suscitada na reforma, que situaba as retenciones dos autónomos, pasando a ser do 19 % en 2015 e do 18 % en 2016.
 • Aplicación dunha dedución do 10% no IRPF para donaciones a fundaciones que rendan contas ao órgano do protectorado correspondente, así como ás asociacións declaradas de utilidade pública e que non estean incluídas entre os organismos aos que se aplica a lei de réxime fiscal sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenazgo.
 • Preténdense que as flores e plantas ornamentales tributen ao IVA reducido do 10%.
 • Rebaixar o limiar do que se considera uso intensivo de electricidade desde o 6% ao 5% para que máis empresas poidan gozar da exención do pago do 85% do imposto da electricidade.
 • Exención de IVA no servizo de atención a menores durante as horas de comedor escolar ou guardería fose do horario ordinario.
 • No imposto sobre sociedades, o cambio máis significativo é a redución do tipo nominal do 30% ao 28% en 2015 e ao 25% en 2016.

J. Gómez Cabo