• es
  • gal
xedega@xedega.com
+34 986 430 404

Contable

Contable

A metodoloxía e formación continua do noso equipo financeiro, permiten a análise da situación económica real da súa empresa, viabilidade e plans de mellora. Para iso contamos con ferramentas de xestión telemática que nos permiten un control e seguimento actualizado da súa xestión contable.

  • Consultoría e asesoramento contable de empresas, autónomos e sociedades
  • Deseño de plans de contabilidade
  • Elaboración contabilidade oficial e custos
  • Análise e elaboración de informes (contas de resultados, balance de situación, cadro patrimonial, etc.)
  • Confección de orzamentos anuais, con seguimento de posibles desviacións
  • Tramitación de escritos, recursos e/ou reclamacións dirixidos á Administración Pública
  • Asesoramento en operacións de financiación, leasing, renting, etc.
  • Auditorías internas
  • Control da documentación contable e depósito de contas anuais no Rexistro Mercantil